สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

นายวิชิต โอฬารฤทธิ์กุล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 08-1011-7827

นายวีรยุทธ วันสามง่าม 

องประธานสภา

น.ส.มุกดาวัลย์  มาบัว

เลขานุการสภา

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 

 

 

นายวรเมธ สุวรรณชีพ

 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 

 

 นายอุดมศักดิ์ ณไทร 

 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

 

นายปิยะ ยวงเพชร 

 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

 

นายอำนวย เกิดฤทธิ์ 

 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

 

นายวิเชียร งอกผล     

 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 

 

 นายมงคล แผ่งผล   

 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 

 

น.ส.ณฐมน เล้าอรุณ  

 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 

 

นายบุญธรรม ศรีนวล 

 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 

 

 นายธวัช คงมา  

 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 

                                                   

                                                                      

                                                                   

                                                                  

                                                                         

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล