แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล

ผู้บริหารองค์กร

สรุปข้อมูลการขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ณ จุดให้บริหาร (Walk-in)

 -

งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีที่ดินฯและจดทะเบียนพาณิชย์

229 ราย

 -

งานด้านสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

10 ราย

 -

งานด้านการศึกษา

23 ราย

 -

งานด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

99 ราย

 -

งานด้านโยธา ถนนไฟฟ้า และการขออนุญาตก่อสร้างฯ

40 ราย

 -

งานด้านอื่น ๆ (การพิจารณาอนุญาต)

0 ราย

 2. บริการผ่านช่องทาง E – Service

 -

แจ้งซ่อมแซมไฟส่องสว่าง

  0 ราย

 -

ขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ

  0 ราย

 -

ขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้พิการ

  0 ราย

 -

ขอรับบริการจัดเก็บขยะ

  0 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม....

ข้อมูลสารสนเทศ