การดำเนินงานขับเคลื่อนจริยรรมในองค์กร

1. แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ในการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม

     - แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น

     - แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานท้องถิ่น

     - แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Dos & Don'ts

2 .บันทึกแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

3 .โครงการปลูกจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวินัยทุกภาคส่วนและการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

4 .ตารางอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวินัยทุกภาคส่วนและการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

5. รายละเอียดเพิ่มเติม...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล