แบบฟอร์มการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ

หมายเหตุ

  - กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่ง

  - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มจะดำเนินการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พร้อมรายงานผลให้ทราบภายใน 3 วันทำการ (ทางโทรศัพท์) 

  - การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพทางช่องทาง E-sevice องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล