แบบขอถังขยะ

หมายเหตุ

    - เมื่อรับคำร้องภายใน 3 วันทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มจะนำถังขยะไปตั้งที่หน้าบ้าน 

    - ค่าบริการในการเก็บขยะ 30 บาท/เดือน กรณีเสียเป็นรายปี เป้นเงิน 300 บาท 

    - กรณีมีเหตุขัดข้อง หรือสงสัย สามารถติดต่อได้ ที่ 034-310-812 , E-mail :[email protected]

 

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล