แบบยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด

 

คุณสมบัติ

1. เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

    - มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)

    - เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

    - อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

    - ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

2. ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

    - มีสัญชาติไทย

    - เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

    - อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

 

การดำเนินงาน

   1. กรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมส่งเพื่อยื่นคำร้อง

   2. เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มรับคำร้อง จะจัดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียน (ดร.01) และ แบบรับรองรายได้ของครัวเรือน (ดร.02) ตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องดำเนินการรับรองข้อมูล(ดร.01) และให้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน และ อสม. ในภูมิลำเนาที่เด็กอาศัยอยู่รับรองรายได้ของครัวเรือน (ดร.02)   

 

   3. ให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสาร ดร.01 และ ดร.02 กลับมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียน (พมจ.นครปฐม) และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มจะแจ้งผลการดำเนินการภายใน 7 วันทำการ 

---------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่อยู่จริง (ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้าน) ยกเว้นเด็กแรกเกิด

---------------------------------------------------------------------------------------------

คนที่ 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนที่ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนที่ 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนที่ 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนที่ 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนที่ 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล

              หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 034-310812-3 หรือ E-mail.saraban_[email protected]

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล